Geboortekaartjes en toebehoren

Evi Van Dooren, handel drijvende onder de benaming “UNIEKe”,  met maatschappelijke zetel te Hooiwagen 4, 2360 Oud-Turnhout, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0843.449.543 (hierna “UNIEKE” genoemd) is een onderneming gespecialiseerd in grafische vormgeving.

UNIEKE is te bereiken op het nummer 0494/70 72 24 of via info@unieke.be.

 

De klant is iedere persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft (hierna de “Klant” genoemd) en dit via de website van UNIEKE www.unieke.be (hierna de “Webshop” genoemd).

 

Artikel 1 - Toepassing

 

1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aankopen en bestellingen die worden gedaan via de Webshop en daarbuiten.

 

1.2 Het plaatsen van een bestelling op de Webshop of daarbuiten houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van UNIEKE

 

1.3 UNIEKE behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen in lijn met de economische en juridische noodwendigheden. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat een bestelling wordt bevestigd door UNIEKE, blijven van toepassing op de bevestigde bestelling.

 

1.4 De toepassing van de algemene voorwaarden van UNIEKE sluit de toepassing van enige andere (algemene of bijzondere) voorwaarden van de Klant uit.

 

Artikel 2 – Aanbod

 

2.1 Indien een aanbod op de Webshop een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

2.2 De Webshop bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling en geïnformeerde bestelling door de Klant mogelijk te maken. Bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen. De kleuren van de foto’s kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleur, door hoe de kleuren zijn ingesteld of het type van beeldscherm dat wordt gebruikt. Indien gewenst, kunnen de aangeboden producten steeds ter plaatse worden bekeken. Kennelijke vergissingen of onjuistheden in de omschrijving binden UNIEKE niet.

 

2.3 Om een bestelling te plaatsen, dient de Klant minstens de leeftijd van 18 jaar te hebben. Indien de Klant jonger is dan 18 jaar, is de ouderlijke toestemming of de toestemming van een voogd vereist alvorens een bestelling te mogen plaatsen. Indien UNIEKE vaststelt dat de Klant jonger is dan 18 jaar, zal de relevante bestelling niet worden uitgevoerd.

 

2.4 Bestellingen kunnen slechts worden verwerkt indien de Klant zich duidelijk identificeert door invulling van zijn of haar adres- en facturatiegegevens in het contactformulier. Deze gegevens dienen steeds actueel en waarheidsgetrouw te zijn. De bestelling zal plaatsvinden overeenkomstig het door de Klant ingevulde contactformulier.

 

2.5 Indien de Klant een bestelling wilt annuleren, dient dit binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling te gebeuren via info@unieke.be. Laattijdige annuleringen gaan gepaard met kosten die 75% van de totale prijs bedragen, waarbij UNIEKE het recht voorbehouden om eventueel hoger geleden schade te bewijzen.

 

Artikel 3 - Overeenkomst

 

3.1 Tussen UNIEKE en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand na de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de Klant en de integrale betaling van de prijs. De Klant zal een bevestiging van de overeenkomst (cf. bestelling) ontvangen per e-mail, op het e-mailadres dat de Klant heeft ingevuld op het contactformulier.

 

3.2 UNIEKE en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een bindende overeenkomst tot stand kan komen middels elektronische communicatievorm. Het ontbreken van een handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. De elektronische bestanden van UNIEKE dienen hierbij, voor zover de wet het toelaat, als bewijs.

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht

 

4.1 Overeenkomst artikel VI.53, 3° en 4° van het Wetboek van Economisch Recht, kan de Klant het in artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht verleende herroepingsrecht niet uitoefenen voor producten die volgens specificaties van de Klant zijn vervaardigd, die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn of voor producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.


4.2 De andere producten (enveloppen, verpakkingsdoosjes, gifts,...) zijn wel onderworpen aan het herroepingsrecht van de Klant.


4.3 In zulk geval kan de Klant, binnen veertien (14) dagen na levering van het product zonder boete en zonder opgave van reden(en) zijn of haar herroepingsrecht uitoefenen.


4.4 Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant de producten slechts mag uitpakken om ze te inspecteren en te testen voor zover dit noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten na te gaan. Bij verkoop van eetbare producten geldt dit niet. Indien gewenst, kan de Klant evenwel ter plaatse zulke producten testen.


4.5 In geval de Klant zijn of haar herroepingsrecht wenst uit te oefenen, is hij/zij verplicht binnen veertien (14) dagen na de levering van het product hiervan melding te maken bij de UNIEKE.


4.6 De melding dient te gebeuren via het gebruik van het modelformulier voor de herroeping, zoals hier beschikbaar gesteld, dat dient bezorgd te worden per e-mail naar info@unieke.be.


4.7 Het product dient vervolgens binnen de veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant de beslissing om de overeenkomst te herroepen aan UNIEKE heeft meegedeeld te worden geretourneerd aan UNIEK, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. Het product wordt geretourneerd in de staat waarin de Klant het product heeft ontvangen. Alle meegezonden documentatie, (een kopie van) de bestelbon en de verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.


4.8 De directe kosten van het terugzenden van de producten vallen ten laste van de Klant.


4.9 Indien de Klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt UNIEKE binnen veertien (14) dagen na de dag waarop UNIEKE wordt geïnformeerd van de beslissing van de Klant zorg voor terugbetaling van het door de Klant aan UNIEKE betaalde. De terugbetaling verloopt via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke betaling van het product door de Klant gebeurde.


4.10 Tenzij UNIEKE aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij evenwel wachten met terugbetalen tot zij het geretourneerde product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij/zij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.


4.11 De Klant dient het product in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat te retourneren.


4.12 Indien UNIEKE vaststelt dat de producten niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren en/of indien UNIEKE vaststelt dat de Klant de producten heeft behandeld op een wijze die verder gaat dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen en die verder gaat dan een normaal testgebruik zoals mogelijk zou zijn in een fysieke winkel, zal de Klant aansprakelijk zijn voor de waardevermindering van het product.


4.13 UNIEKE zal de Klant hiervan binnen veertien (14) dagen op de hoogte stellen.


4.14 UNIEKE zal in dat geval slechts een gedeelte van de door de Klant betaalde prijs terugbetalen.


4.15 UNIEKE is niet aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.


4.16 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.


Artikel 5 - Prijzen

 

5.1 De op de Webshop weergegeven prijzen zijn inclusief BTW en alle lasten en kosten, met uitzondering van leverings- en verzendingskosten.

 

5.2 De prijzen worden uitgedrukt in EURO.

 

5.3 Behoudens in geval van druk- of aanpassingsfouten, worden de prijzen aangerekend zoals vermeld op het moment van de bestelling. In geval van een prijsfout zal UNIEKE de Klant hiervan binnen een termijn van 30 (dertig) dagen na de bevestiging van de bestelling op de hoogte brengen. In voorkomend geval zal de Klant de keuze hebben om de nieuwe prijs te aanvaarden ofwel om de bestelling te annuleren en een terugbetaling van de reeds betaalde prijs te ontvangen.

 

5.4 De berekening van de verzendingskosten wordt aangeduid voor het ogenblik van de aankoop. De verzendingskosten vallen steeds ten laste van de Klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 6 - Betaling

 

6.1 Behoudens indien schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn de facturen van UNIEKE onmiddellijk betaalbaar.

 

6.2 Betaling dient te geschieden volgens één van de volgende betalingsmogelijkheden (met vermelding van eventuele kosten verbonden aan het gebruik ervan):

  • Bancontact,
  • Creditcard (Visa/ Mastercard / American Express),
  • Cash (bij ophaling).

De algemene voorwaarden van het betaalsysteem “Stripe” zijn van toepassing op de betaling. Indien er voor een betaalwijze met kredietkaart wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de kaartuitgever van toepassing.

 

Artikel 7 - Levering

 

7.1 De leveringsvoorwaarden zoals opgenomen in dit artikel 7 zijn van toepassing op leveringen in België. Voor leveringen in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden.

 

7.2 De levering van de bestelde producten gebeurt op het door de Klant opgegeven adres. De Klant kan de bestelde producten ook ophalen.

 

7.3 De Klant is gehouden om de bestelde producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen.

 

7.4 Indien er meerdere producten worden besteld in één bestelling, tracht UNIEKE alle producten in één pakket te leveren. Indien dit niet mogelijk is, zal UNIEKE de Klant hiervan op de hoogte brengen per e-mail.

 

7.5 Het risico op verlies, diefstal en/of vernietiging van de bestelde producten wordt integraal door de Klant gedragen vanaf het moment dat de bestelde producten zijn geleverd bij de Klant.

 

7.6 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Webshop zijn slecht ten indicatieve titel. Tenzij anders overeengekomen, geldt evenwel steeds een maximale leveringstermijn van 30 (dertig) dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de bestelling van de Klant per e-mail werd bevestigd door UNIEKE.

 

7.7 In geval dat UNIEKE de bestelling niet binnen de voorgeschreven termijn van 30 (dertig) dagen levert, om welke reden of uit welke oorzaak ook, is de Klant gerechtigd om te verzoeken de levering te laten plaatsvinden binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is ofwel om de bestelling te annuleren en een terugbetaling van de betaalde prijs te ontvangen binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving.

 

7.8 Indien UNIEKE de bestelde producten niet binnen de overeengekomen aanvullende termijn levert, is de Klant alsnog gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos te annuleren en een terugbetaling van de betaalde prijs te ontvangen binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving.

 

Artikel 8 – Garantie en klachten

 

8.1 UNIEKE staat er voor in om producten te leveren die overeenstemmen met de bestelde producten, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

8.2 De Klant verbindt zich ertoe om de producten na levering door UNIEKE onmiddellijk te onderzoeken op hun conformiteit en zichtbare gebreken. Een eventueel gebrek aan overeenstemming tussen de bestelde producten en de producten die werden geleverd dient onverwijld en uiterlijk 24 (vierentwintig) uur na levering schriftelijk aan UNIEKE te worden meegedeeld.

 

8.3 In geval dat door UNIEKE geleverde producten in het kader van de overeenkomst met de Klant gebreken zouden vertonen, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op een vervanging van de gebrekkige producten zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.  

 

8.4 Er kan in geen geval sprake zijn van een tussenkomst door UNIEKE in geval het gebrek te wijten is aan een fout in hoofde van de Klant.

 

Artikel 9 – Gegevensbescherming

 

9.1 UNIEKE verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die ze ontvangt van de Klant te behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

9.2 Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt UNIEKE de persoonsgegevens van de Klant hoofdzakelijk om haar contractuele verplichtingen tegenover de Klant na te komen en om te voldoen aan wettelijke en reglementaire eisen, alsook om de kwaliteit van de producten en diensten van UNIEKE te blijven verbeteren.

 

9.3 In bepaalde gevallen deelt UNIEKE, in uitvoering van de opgesomde doeleinden, de persoonsgegevens van de Klant mee met derden.

 

9.4 De Klant kan steeds vragen aan UNIEKE om te zien welke gegevens er door UNIEKE worden verwerkt, om ze te laten verbeteren, verwijderen of over te dragen, of (in bepaalde gevallen) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking of om de verwerking te beperken. De Klant heeft ook het recht om een klacht bij de toezichthoudende overheid in te dienen.

 

9.5 Indien de Klant meer informatie wenst aangaande het privacybeleid van UNIEKE, kan hij of zij contact opnemen met UNIEKE via e-mail of de privacyverklaring van UNIEKE raadplegen op de website..

 

Artikel 10 - Overmacht

 

10.1 Indien de levering van een bestelling niet kan plaatsvinden wegens overmacht, zal UNIEKE de Klant hiervan op de hoogte brengen binnen 2 (twee) dagen na aanvang van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van UNIEKE. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, oproer, natuurverschijnselen, overheidsmaatregelen, epidemie, werkstakingen, inbeslagname, arbeidsconflicten, brand, pandemie, tekort aan vervoersmiddelen, uitzonderlijke verkeershinder, beperkingen in het energieverbruik, onwerkbaar weer, machinebreuk, ziekte, fouten of vertragingen te wijten aan de leveranciers van UNIEKE, beslissingen of interventies van overheidswege, de niet-verkrijgbaarheid van de bestelde producten en fouten en vertragingen die buiten de redelijke controle van UNIEKE vallen.

 

10.2 Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 30 (dertig) dagen, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige vergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 

11.1 Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout in hoofde van UNIEKE, is UNIEKE nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade.

 

11.2 De totale (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van UNIEKE voor directe schade wordt te allen tijde beperkt tot het aankoopbedrag (inclusief BTW) van de bestelling waarop de aansprakelijkheid van UNIEKE betrekking heeft.

 

11.3 UNIEKE is in geen geval aansprakelijk voor enige schade wegens laattijdige levering of niet-levering door de vervoerder die UNIEKE heeft aangesteld.

 

Artikel 12 – Verplichtingen van de Klant

 

12.1   De Klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van spellingsfouten. Na akkoord  van de Klant via digitale proeven en drukproef op papier is UNIEKE niet aansprakelijk voor de correctheid van de gegevens.

 

12.2   Om spellingsfouten te vermijden worden in geval van geboortekaartjes de laatste gegevens (gewicht, lengte, geboortedatum, naam,...) vlak na de geboorte via SMS, e-mail, WhatsApp,... aan UNIEKE bezorgd.

 

12.3   Wanneer de Klant een ontwerp op maat wil en hiervoor zelf tekst en beeldmateriaal aanlevert, is de Klant zelf aansprakelijk voor een mogelijke inbreuk op (intellectuele eigendoms) rechten van derde partijen. Hij/zij zal UNIEKE integraal vrijwaren voor elke vordering in dit verband.

 

Artikel 13 – Publiciteit

 

13.1   UNIEKE zal steeds gerechtigd zijn om de ontwerpen die zij maakt voor Klanten te gebruiken voor publicitaire doeleinden, zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot op haar website. In zulk geval zullen alle persoonsgegevens van de betreffende ontwerpen verwijderd worden.

 

Artikel 14 - Deelbaarheid

 

14.1   Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen UNIEKE en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 15 - Geschillen

 

15.1   Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

 

15.2   Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Turnhout, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

 


 

Algemene voorwaarden